Časté otázky

Na tomto mieste budú postupne vypracované odpovede na najčastejšie sa vyskytujúce otázky pacientok.

Čo je to gynekológia?

Gynekológia a pôrodníctvo je špecializačný medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá prevenciou, diagnostikou, liečbou, dispenzarizáciou gynekologických chorôb, fyziologickým a patologickým pôrodníctvom. Venuje sa fyziológii a patológii reprodukčného systému ženy vo všetkých obdobiach jej života. Náplňou odboru gynekológie a pôrodníctva je starostlivosť o zdravý vývoj ženskej populácie.

Čo je obsahom špecializačného odboru gynekológia?

Jej obsahom je starostlivosť o ženu vo všetkých obdobiach jej života, zaraďujeme do nej:

Svojou náplňou gynekológia koncentruje komplexnú škálu gynekologickej starostlivosti od novorodeneckého obdobia až po neskoré sénium. Zameranie gynekológie podľa jednotlivých okruhov činnosti môžeme podľa klinického obsahu a poskytovanej zdravotnej starostlivosti rozdeliť na prevenciu, diagnostiku, terapiu a dispenzarizáciu:

 • vrodených vývojových chýb ženských reprodukčných orgánov,
 • zápalové ochorenia ženských pohlavných orgánov a panvovej pobrušnice, vrátane sexuálne prenosných infekcií a generalizovaných zápalov pochádzajúcich z pohlavných orgánov alebo panvovej pobrušnice a prsníkov,
 • poruchy hypothalamo-hypofýzo-vaječníkovej osi vo všetkých obdobiach života ženy,
 • endometriózy všetkých lokalizácií,
 • subjektívnych a psychosomatických ťažkostí (napr. bolesť, svrbenie a pod.) nejasného pôvodu, lokalizovaných do pohlavných orgánov, panve alebo prsníkov,
 • ostatných chorôb a stavov, pokiaľ postihujú ženské pohlavné orgány, panvovú pobrušnicu alebo prsníky, alebo sa dotýkajú reprodukčnej funkcie ženy,
 • príznakov a chorôb spojených so ženskou pubertou,
 • príznakov a chorôb súvisiacich s menštruačným cyklom ženy,
 • príznakov a chorôb spojených s klimaktériom alebo postmenopauzálnym vyhasnutím, či pooperačným chýbaním ovariálnej funkcie,
 • prevenciu, diagnostiku, terapiu a dispenzarizáciu sterilného jedinca alebo páru, vrátane všetkých metód asistovanej reprodukcie,
 • riadenie antikoncepcie
 • indikácie umelého prerušenia tehotnosti a diagnostika a terapia komplikácií,
 • genetického poradenstva u párov s genetickým rizikom, alebo s počatím poškodeného dieťaťa,
 • prekoncepčná starostlivosť a poradenstvo,
 • sexuálna výchova mládeže i dospelých.

Čo je obsahom pôrodníctva?

Základným cieľom pôrodnej starostlivosti je rozvoj optimálnej diferencovanej starostlivosti o tehotné ženy a ich plod tak, aby bola zabezpečená vysoká kvalita populácie. Takýto cieľ je významný nielen z hľadiska medicínskeho a etického, ale aj z hľadiska sociálneho a ekonomického. Obsahuje výkony od anamnézy cez fyzikálne vyšetrenia, špecializované vyšetrenia s udaním ich minimálnej frekvencie, ktoré sú potrebné pre zabezpečenie optimálnej starostlivosti o tehotnú ženu. Na základe rozhodnutia lekára, ak to vyžaduje stav tehotnej, je možné ich rozšírenie na potrebné ďalšie diagnostické výkony.

Algoritmus prenatálnej starostlivosti je možné zaradiť v tomto poradí:

 • Diagnostika tehotnosti, starostlivosť o fyziologickú tehotnosť vrátane orgánových systémov bez priameho vzťahu k reprodukcii; psychosomatická príprava tehotnej na pôrod a materstvo, príprava otca na účasť pri pôrode. Prevencia, diagnostika, terapia a dispenzarizácia rizikovej a patologickej gravidity.
 • Diagnostika, liečba a dispenzarizácia chorôb a patologických stavov, ktoré sa vyskytli u tehotnej ženy.
 • Vyhľadávanie, dispenzarizácia a liečba tých stavov, ktoré znamenajú zvýšené riziko pre tehotnosť.
 • Prevencia, vyhľadávanie, diagnostika a liečba patologických stavov plodu