Cenník

ZOZNAM  ZDRAVOTNÝCH  VÝKONOV A SLUŽIEB,

pri ktorých možno požadovať úhradu

v súlade so zákonom č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, ktorými sa vymedzujú rozsahy výkonov, a podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. a zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 777/2004 Z.z.

Cenník bol spracovaný na základe odporúčania Asociácie súkromných lekárov SR.

Názov zdravotníckeho zariadenia: SUN 4M6, s.r.o.

Miesto výkonu činnosti: Tomášikova 8, 040 01 Košice

A. Administratívne výkony
1. Opakované vystavenie tehotenskej knižky pre stratu (Z02.7) 5,00
2. Opakované vystavenie výmenného lístku – pre stratu alebo receptu (Z02.8) 2,00
3. Potvrdenie o výsledku vyšetrenia na žiadosť pacienta – pri ceste do zahraničia a podobne (Z02.8) 2,00
4. Potvrdenie preskripcie pri ceste do zahraničia (Z02.8) 2,00
5. Výpis zo zdravotnej dokumentácie na kom. účely s gyn. záverom (Z02.7) 10,00
6. Výpis z dokumentácie na žiadosť pacientky na počkanie (Z02.8) 10,00
7. Výpis zo zdravotnej dokumentácie – 3% živ. minima (Z02.8) 5,50
8. Vypísanie žiadosti na sterilizáciu (Z02.8) 10,00
9. Vypísanie žiadosti na umelé prerušenie ťarchavosti (Z02.8) 25,00
10. Vystavenie tlačiva (Z02.9) 5,00
11. Vyhotovenie kópie max. A4 – 1 strana 0,20
B. Výkony pre zamestnávateľa, posudzovanie spôsobilosti na prácu
12. Potvrdenie o výsledku vyšetrenia na žiadosť zamestnávateľa (Z02.8) 5,00
C. Výkony na žiadosť pacienta
13. Foto záznam z USG vyšetrenia na žiadosť pacientky (Z02.8) 2,00
14. Lekárska správa na žiadosť pacientky bez zdravotnej indikácie (Z02.7) 5,00
15. Materiál na cyto liqiud – based a poradenstvo v danej oblasti (Z02.8) 20,00
16. Očkovanie nad rámec poistenia na žiadosť pacientky (Z02.8) 5,00
17. Odstránenie vnútromaternicového telieska na žiadosť pacientky (Z02.8) 5,00
18. Popis USG nálezu pre rodinného príslušníka so súhlasom pacientky (Z02.8) 5,00
19. Poplatok za zavedenie vnútromaternicového telieska (Z02.8) 33,00
20. Posun menses na žiadosť pacientky bez zdravotnej indikácie (Z02.8) 5,00
21. Vyšetrenie pacientky bez zdravotného poistenia, ak nejde o neodkladnú zdravotnú starostlivosť (Z02.8) 10,00
22. Vyšetrenie nepríslušnej pacientky, ak nejde o neodkladnú zdravotnú starostlivosť (Z02.8) 10,00
23. Konzultácie bez zdravotnej indikácie (Z02.9) (za každých začatých 5 minút) 2,00
24. Objednanie na konzultáciu bez zdravotnej indikácie (Z02.9) 5,00
25. Prednostná konzultácia bez zdravotnej indikácie (Z02.9) 6,00
26. USG s popisom pre potreby pacientky bez zdravotnej indikácie (Z02.9) 10,00
27. Jednorázové zrkadlá (Z02.8) 1,00
28. 3D USG vyšetrenie na žiadosť pacientky (Z02.9) 25,00

Platný od 1.4.2015